نیاز یک تیم به تمام تیپ های شخصیتی

 1- برونگراها (E) امکان برقراری ارتباط بین افراد گروه را به وجود می آورند، درحالی که درونگراها (I)، عکس العمل درونی بحث های گروه را نشان می دهند.
 
2- حسگراها(S)، حقایق و سؤالات فنی را مطرح می کنند، درحالی که شهودگراها (N) احتمالات جدید را حدس می زند.
 
3- تفکرگراها (T) یک تحلیل منطقی از موقعیت تصمیم گیری ارائه می دهند. درحالی که احساسیها (F) نشانه های اینکه احساسات اعضای دیگر گروه یا مشتریان چگونه تحت تأثیر قرار میگیرد را بروز می دهند.
 
4- افراد قاطع (J) تیم را از روی برنامه زمانی تعیین شده جلو می برند، درحالی که افراد منعطف و پذیرا(P) به تیم، در نظر گرفتن راه حل های دیگر را گوشزد می کنند.


پیشنهاد می شود مقاله " انواع تیم های کاری " را نیز مطالعه فرمایید.