شایستگی های فردی مدیران

شاخص های رفتاری :

 
۱. انعطاف پذیری و آمادگی برای تغییر برداشتها و باورهای خود بر اساس اطلاعات و شواهد .
 
۲. برداشت منصفانه از خود و اطلاع از زمینه های قابل بهبود و استقبال از توصیه ها و بازخوردهای دیگران .
 
۳. کنترل خود در شرایط دشوار، پذیرش انتقاد دیگران و اتخاذ رویه یکسان و مثبت (نقدپذیری) .
 
۴. حفظ روحیه بشاش در شرایط سخت و القای آرامش درونی در موقعیتهای بحرانی (خویشتن داری) .
 
۵. توانایی ایجاد فضای آرام توأم با خشنودی و جو سازمانی مساعد .
 
۶. داشتن نگرش "من میتوانم" در اغلب شرایط .
 
۷. هراس نداشتن از حقایق و بیان نظرات خود .
 
۸. برخورداری از هوش عاطفی بالا .
 
۹. درک دیدگاه ها و احساسات دیگران راجع به مباحث مختلف، توانایی تأیید و واکنش سریع و مناسب به آنها و رفع مؤثر اختلافات با دیگران.

 

پیشنهاد می شود مقاله " ویژگی های رهبران موفق " را نیز مطالعه فرمایید.