منابع بهبود بهره وری

1. فعاليت هاي جاري وتكراري كه ميتوانند ساده شوند.
 
2. بكار گرفتن بجاي استعدادها وتخصص ها.
 
3. تاكيد بر زمينه هايي كه احتما ل امكان بهبود در آن بيش از پنجاه درصد است.
 
4. شناخت مشتري و ارباب رجوع .
 
5. شناخت زمان .
 
6. تعهد كاركنان در همه سطوح .
 
7. آموزش كاركنان .
 
8. ايجاد تعادل بين نياز به تغيير سازماني ؛ توانايي نيروي كار و سازمان در پرداختن به تغيير .
 
9. تغييرات فني و ساختاري .
 
10. پشتيباني مديريت عالي .
 
11. استفاده از شيوه مناسب مديريتي با توجه به اقتضائات .
 
12. استفاده از سيستم پيشنهادها ؛ ارائه بازخورد و اصلاح تصميمات .
 
13. استفاده از فرآيندهاي گروهي نظير گروه هاي مستقل كاري ؛ حل مساله ؛ تقسيم كار ؛ تشكيل تيم گروه هاي بهبود .
 
14. استفاده بهينه از فناوري ؛ آگاهي مداوم از ظر فيت هاي فعلي ؛ ارزيابي جامع عملكرد .
 
15. استفاده از ساختار ارتباطي مناسب .
 
16. تامين منافع ذينفع ها .
 
17. بهبود فرهنگ سازماني .
 
18. بهبود عوامل انساني.پیشنهاد می شود مقاله " تصمیم گیری " را نیز مطالعه فرمایید.