رهبران فکری؛ عامل همسویی استراتژیک سازمان

رهبران فکری؛ عامل همسویی استراتژیک سازمان
 
یک مدیر موفق و همه جانبه نگر، باید بتواند کارکنان و سازمان خود را در جهت اهداف استراتژیک همسو نماید و با ایجاد انگیزش و اتحاد در سازمان، تیم خود را در اجرای استراتژیها و دستیابی به چشم انداز ترسیم شده هدایت کند؛ در اینصورت او تبدیل به یک «رهبر فکری» در سازمان خود شده است.