بررسی میزان PH

 برای تنظیم وان های آبکاری هرروز در میانه روز جهت آگاه شدن از محلول وان، PH وان که مخصوص گالوانیزه اسیدی می باشد استفاده می کنیم.

نرمال PH یک وان از 4.5 الی 5.2 می باشد، اگر PH ایین تر از حد معمول باشد وان نیاز به آمونیاک دارد اگر بالاتر از حد باشدجوهر نمک آنرا تنظیم می کنیم.