پرچ چکشی سر خزینه

پرچ چکشی سر خزینه

نقشه پرچ چکشی سر خزینه

جدول زیر، پرچ چکشی سرخزینه را نشان می دهد.

جدول مشخصات پرچ چکشی سر خزینه

نسبت های تقریبی:
A=1.850*D
H=0.425*D
نکته : طول مجاز برای پرچ ها 0.016± است.