پرچ چکشی سر تخت

پرچ چکشی سر تخت متحد پرچ
نقشه پرچ چکشی سر تخت متحد پرچ
جدول زیر، مشخصات پرچ چکشی سرتخت را نشان می دهد.

جدول مشخصات پرچ چکشی سر تخت

نسبت های تقریبی:  A=2.00*D    ,   H=0.33*D   

نکته : طول مجاز برای پرچ ها 0.016± است.