پرچ چکشی سرگرد

پرچ چکشی سر گرد متحد پرچ


نقشه پرچ چکشی سر گرد


جدول زیر، مشخصات پرچ چکشی سرگرد را نشان می دهد.

جدول مشخصات پرچ چکشی سر گرد

نسبت های تقریبی:

A=1.750*D

H=0.750*D

R=0.885*D

نکته : طول مجاز برای پرچ ها 0.016± است.