پرچ خاص و سفارشی

 پرچ خاص، با توجه به سفارش مشتریان عزیز تحت ویژگی های زیر در متحد پرچ به تولید می رسد. 

نوع پرداخت

 جنس پرچ

مدل بدنه

 مدل کلاهک

CAD ساده  روی 
مس  برنج نیکل 
آلومینیوم آنودایز دوده   قلع

استیل فولاد
فولاد ضد زنگ  برنج 
آلومینیوم مس

بدون سوراخ توپر
رزوه دار  لوله ای  
دندانه دار سوراخ دار

سرخزینه بیضی
سرتخت سرگرد
 استاندارد صاف 

در زیر، چند نمونه از انواع پرچ های خاص تولید شده متحد پرچ به نمایش در آمده است.

پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ


پرچ خاص وسفارشی متحد پرچ