ورود میخ / پرچ از سالن تولید به سالن آبکاری

 در این مرحله، میخ های پرداخت شده که عاری از روغن و خاک اره می باشد، با نظر واحد کنترل کیفیت ، به واحد آبکاری آورده می شود. واحد کنترل کیفیت، میخ های تولید شده را به خوبی بررسی می نماید و در صورتی که این میخ ها خوب پرداخته نشده و یا الک نشده باشند،آنها را به سالن تولید میخ ارجاع می دهد.