میخ پرچ چند مرحله ای

میخ پرچ چند منظوره (چند مرحله ای)، جهت اتصال دو یا سه قطعه کار و بیشتر با جنس ها و ضخامت هاى مختلف که نیاز به میخ پرچ با طول هاى متفاوت دارند، استفاده مى شود.

میخ پرچ چند مرحله ای متحد پرچ

مزایا و ویژگى ها:

  • میخ پرچ چند منظوره، درون قطعه کار باز شده و قابلیت اتصال بیشتر و گسترده ترى را فراهم مى آورد و در مقابل لرزش، مقاومت بیشترى نسبت به میخ پرچ هاى معمولى از خود نشان مى دهد.
  • یک عدد از این میخ پرچ، مى تواند جایگزین دو یا سه میخ پرچ با طول هاى مختلف شود.
  • میخ پرچ چند منظوره در قطعه کارهایى با ضخامت هاى متفاوت، به کار برده مى شود.
  • بازه ضخامت کار در میخ پرچ هاى چند منظوره به مراتب بیشتر از میخ پرچ هاى معمولى است.
  • با باز شدن میخ پرچ چند منظوره درون قطعه کار، مى توان در قطعه کارهایى که سوراخ کارى ناهماهنگ انجام شده است، اتصال مناسبى برقرار کرد.
  • میخ پرچ هاى چند منظوره را مى توان براى اتصال قطعه هاى فلزى، چرمی و پلاستیک و همچنین در قطعه هایى که جنس قطعه پشتى آن نازك و شکننده باشد، به کار برد.