میخ پرچ

میخ پرچ آلومینیومی متحد پرچ

میخ پرچ آلومینیومی

وضعیت:  موجود

میخ پرچ شیاردار متحد پرچ

میخ پرچ شیاردار

وضعیت:  غیر موجود

میخ پرچ چند مرحله ای متحد پرچ

وضعیت:  غیر موجودمیخ پرچ ته بسته متحد پرچ

میخ پرچ با انتهای بسته

وضعیت:  غیر موجود

میخ پرچ ستاره ای متحد پرچ

میخ پرچ ستاره ای

وضعیت:  غیر موجود

میخ پرچ شکوفه ای متحد پرچ

میخ پرچ شکوفه ای

وضعیت:  غیر موجود

میخ پرچ رنگی متحد پرچ

میخ پرچ رنگی

وضعیت:  موجود

میخ پرچ فولادی متحد پرچ

میخ پرچ فولادی

وضعیت:  غیر موجود


میخ پرچ مسی متحد پرچ

میخ پرچ مسی

وضعیت:  غیر موجود

میخ پرچ قفل شونده متحد پرچ

میخ پرچ قفل شونده 

وضعیت:  غیر موجود

میخ پرچ خاص متحد پرچ

میخ پرچ خاص و سفارشی

وضعیت:  قابل سفارش