میخ و پین

common nail

Common Nail

brad nail

Brad Nail


masonry nail

Masonry Nail

box nail

Box Nail

wire nail

Wire Nail

sinker nail

Sinker Nail


boat nail

Boat Nail

drywall nail

Drywall Nail

fluted nail

Fluted Nail

finishing nail

Finishing Nail

casing nail

Casing Nail

duplex nail

Duplex Nail

‌