قطر سوراخ

   یكی ديگر از عوامل تاثير گذار در عمليات پرچ كاري، اندازه قطر سوراخ محل پرچ است.

  چنانچه قطر سوراخ كوچکتر از قطر میخ پرچ باشد، ميخ پرچ وارد آن نشده و یا به سختی وارد می گردد كه در نهايت باعث صدمه زدن به قطعات و يا اتلاف وقت مي شود.

  چنانچه قطر سوراخ از قطر میخ پرچ، بزرگتر از حد معمول باشد باعث كاهش دو نیروی برشی و کششی و يا حتي عدم اتصال آنها و هم چنین ایجاد زائدگی میخ در سطح کلاهک پرچ می گردد.

  اندازه قطر سوراخ مورد نظر برای پرچ کاری باید کمی بیشتر از قطر میخ پرچ باشد (حدود ۰.۱ میلی متر) تا میخ پرچ به راحتی در آن قرار گیرد و با افزایش محدود قطر میخ پرچ در موقع پرچ کاری بدنه پرچ نیز به قطعه تماس حاصل کرده و باعث استحکام اتصال شود.

نحوه صحیح پرچ کاری

نحوه غلط پرچ کاری

یادآوری


  •   توصیه می شود برای انجام سوراخ کاری از مته با قطرمشابه میخ پرچ استفاده نمایید. به طور مثال برای ایجاد سوراخ مناسب برای یک پرچ نمرهء ۴ ،استفاده از مته ۴(میلی متر)مناسب خواهد بود.     
 
  •   اگر می خواهید دو یا چند قطعه را به هم وصل کنید که استحکام کافی داشته باشد حداقل از دو عدد میخ پرچ استفاده کنید. زیرا اتصال با یک میخ پرچ جلو چرخش قطعات را نمی گیرد.