فیلتراسیون

بعلت ورود زیاد ناخالصی های زائد از طرف واحد میخ از جمله خاک اره و غیره  و حتی سایش میخ ها در بارل ها، باعث بوجود آمدن ناخالصی آهن در وان می شود که توصیه می شود وان های آبکاری هر هفته یکبار فیلتر شوند.