فروکلین

میخ هایی که تحویل آبکاری شده (طبق شرایط بیان شده در بخش "ورود قطعه از سالن تولید به سالن آبکاری")، را به مدت 15 دقیقه داخل محلول فروکلین قرار داده تا خوب تمیز شود و زیر کار میخ یکدست تمیز و پاک شده باشد.