طول پرچ

برای انتخاب طول پرچ معمولا از دو روش ذیل استفاده می شود که بر اساس ضخامت کار ، خالی و پر بودن ساقه پرچ می باشد. باید دقت داشت در این روش طول پرچ های سرخزینه از بالای سر پرچ و پرچ های معمولی از زیر آن محاسبه شود.

پرچ های توخالی متحد پرچ


پرچ های توخالی

ضخامت کار+ 0.65 قطرپرچ = طول پرچ


پرچ های توپر متحد پرچ


پرچ های توپر

 ضخامت کار+ 0.50 قطرپرچ = طول پرچ