شستشو بعد از فروکلین

در این مرحله، میخ هایی که داخل محلول فروکلین گذاشته شدند، خارج کرده و داخل پس آب قرار می دهند. سپس آنها را با آب تمیز شستشو داده و آماده ریختن داخل وان آبکاری می شوند.