تعیین میخ پرچ

 طول میخ پرچ ها را از روی ضخامت قطعه کار و قطر میخ پرچ تعیین می کنند به طوری که معمولا باید مجموع ضخامت قطعه کار و قطر پرچ برابر طول پرچ باشد . برای مثال میخ پرچ (۱۲ᵡ۴) میلیمتر می تواند در قطعه کاری با ضخامت حدود ۸ میلیمتر به کار گرفته شود . باید توجه کرد اگرطول پرچ بیش از حد نیاز باشد در کنار افزایش قیمت پرچ ها موجب افزایش تعداد مراحل پرچ کاری واتصال نامطلوب قطعه کار خواهد شد.علت اتصال نامناسب در میخ پرچ های بیش از حد بلند این است که پیش از جمع شدن کامل پرچ، میخ قطع شده واتصال کامل نشود.


ضخامت کار+ قطرپرچ = طول پرچ