بوم

برای تعیین غلظت وان از وسیله ای که بوم نامیده می شود، استفاده می کنیم و حد نرمال بومه وان از 12 الی 16 می باشد.

چنانچه حد پایین باشد باید مواد به محلول اضافه گردد و اگر هم که بالاتر از حد باشد باید به مرور زمان پایین آورد.