انتخاب جنس و قطر میخ پرچ

 به علت طيف وسيع ميخ پرچ های موجود ، انتخاب ميخ پرچ مناسب كه استحكام كافي داشته باشد، از اهميت بسزائي برخوردار است. براي دست یابی به بهترین کارایی، توجه به جنس و قطر ميخ پرچ جهت اتصال محكم قطعات به يكديگر بايد مد نظر قرار گيرد. با در نظر گرفتن مقاومت كششي و برشي محصول مورد نظر، مي توان ميخ پرچ مناسب را جهت اتصال قطعات انتخاب نمود.

مقاومت کششی میخ پرچ
مقاومت برشی میخ پرچ