آزمایشگاه

برای بهبود بهتر غلظت وان، محلول را به مقدار معین جهت آنالیز به آزمایشگاه های یکی از مشتریانی که براقی از آنها میخریم و یا به آزمایشگاه های صنعتی در سطح شهر می فرستیم تا بتوانیم محلول را تنظیم کنیم.